محمد مختاری

 

 

آزادی آی !

قوس نشاط آدمی اکنون

                        دراین سرزمین

چندان فرونشسته وخاموش است

کزشش هزار خاطره انگار خاکستر می پاشند

برچشم آب.

/ 1 نظر / 14 بازدید
با درود

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند