تابلوی معروف یک نقاش ِگمنام

(1)

 

تازه آن وقت بود که خندیدی وگفتی دارم انارمی خورم.انارمی خوردی زیر ملافه ای که من را یاد برف می انداخت ؛برف تازه.سردم شد.این را به تو گفتم.توهم گفتی سردم شد.وملافه را دور بدنت پیچیدی.پاهای سفیدت اززیرملافه بیرون مانده بود.ناخن های ساده و بی لاک ،همان طور که همیشه بود.بعد دستت را دراز کردی وگفتی بگیر نصفش را هم تو بخور.اناررا می گفتی ،انارتوی دستت بود.آشکاراترازاین نمی شد.گفتم تمامش را می خواهم.خندیدی.بلندشدی ازجایت وهمان طور ملافه پیچ آمدی ایستادی جلو بوم.می خندیدی.لحظه ای پایت پیچ خورد.دانه های قرمز انار پرت شد روی بوم.لکه های ریز قرمزرنگی روی بوم به جاگذاشت که همان جا دیدم انگار بوم منتظر همین لکه های قرمز بوده و با آن ها کامل شده .داشتی خیلی غمگین و کنجکاو نگاهم می کردی.خنده ام گرفت.شاید انتظار نداشتی ازمن چنین عکس العملی ببینی .دیدی ،خنده ام را ،و تعجب کردی.گفتم تعجب نکن .اگر کسی باید تعجب کند آن من هستم.کاملم کردی.منظورم بوم است .گفتی چطور؟گفتم ببین ،تابلو چقدر خوب شد.طرح محوی ازتو کشیده بودم که چارچوب پنجره ای ،که آن هم محو بود،بالای شانه چپت بود.نگاهی انداختی به لکه های به جامانده از دانه های انار روی بوم .گفتی می دانی،احساس می کنم سال ها بعد کارشناس ها روی این تابلو تحقیق خواهند کرد.خندیدم ،برایم مهم نبود. گفتم شاید.وگفتم چه اهمیتی دارد.گفتی نه منظورم چیز دیگری است .منظورم این است که شاید همه آن چیزهایی که روی تحقیق می شود اصلاً کامل نباشند .گفتم البته که همین طور است .گفت بیا با آن ها بازی کنیم.گفتی دوست داری بازی کنیم ؟گفتم با کی ها بازی کنیم ؟گفتی با همان آدم ها .گفتم با کدام آدم ها ؟گفتی همان آدم هایی که سال ها بعد قراراست روی این تابلو تحقیق کنند.لحظه ای به شنیدن این حرف گیج شدم.پیش خودم گفتم فکر خوبی است.ولی چه کارباید بکنیم؟گفتی اسم تابلو را می گذاریم برف.گفتم چرا برف؟گفتی بگذار گیج بشوند.گفتم بازی خوب است اما چرا فکرمی کنی یا دوست داری آن ها گیج بشوند؟گفتی به هرحال ما چه بخواهیم چه نخواهیم آن ها گیج خواهند شد.مگر همین تصویر یا تصویرهای دیگر که قبل ازما خلق شده وبعد ازما خلق خواهد شد این قدر واضح خواهندبودکه همه ازآن ها سردربیاورند؟گفتم نه.گفتی پس اول اسم تابلو را می گذاریم برف.آن ها ممکن است سال ها روی این موضوع تحقیق کنند.ولی مطمئنم که بالاخره نمی توانند علت آن را پیداکنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید