بود نبود

 

 

 

 

 

به دنیا  آمدن  آدم ها  یک دلیل  دارد  اما  ازدنیا رفتنشان  دلایل  متفاوتی  ممکن است داشته باشد.اولی ،همیشه خوشحال کننده است ،درحالی که دومی غم انگیز و  سهمناک .

دراین اواخر ،حوادث ناگوار زیادی رخ داده است،حوادثی که مختص کشورما هم نیست.مقصودم  حادثه های ناگوار مختلف اعم از طبیعی وغیرطبیعی و...است.

یکی از اتفاقاتی که  دریکی، دو سال اخیر من را واقعاً تکان داد کشته شدن  بی نظیر بوتو بود.این حادثه بسیار ناگوار چنان تکانم داد که درحال تماشای خبر بی اختیار  اشک ریختم.اتومبیلی را نشان می دادند که مورد حمله قرار گرفته بود.احساس می کردم دارم ازبالا به خاورمیانه نگاه می کنم.وهنوز که هنوزاست نمی توانم مرگ آن زن بزرگ را باورکنم. آن شیرزن به تنهایی هوای تازه ای رادرخاورمیانه موجب شده بود.همیشه ،دراصل ازموقعی که او پایش را به پاکستان گذاشته بود ،نگران زندگی او بودم.زنده بودن او بسیار حائزاهمیت بود.اما این رافهمیده بودند آن ها که شیفته جهل و سیاهی ها هستند.او چنان با شهامت پیش می رفت که آدم را مدام یاد مرگی خود خواسته می انداخت.او می دانست این را.

وخبر دوم ،ازبین رفتن دلارا دارابی است که سخت ناراحتم کرد.

چه بخواهند چه نخواهند نمی توانند ازمن بخواهندکه ناراحت نباشم . مدت ها بودکه اشک هایم خشکیده بود مدت های مدیدی بود تا امروز ... زمانی درجایی خواندم که او نقاشی می کرده.بعد درجایی گویا چند نقاشی اش را هم دیدم.ودرعجبم که این موهبت چرا ضامن نجاتش نشد.آآآه،دربرابراین موهبت ودربرابر انسان دردمند سر ِ تعظیم فرود می آورم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
سودي

سلام مهربان است را باید با شتاب جمع کرد چرا که دغدغه عشق را به تقویم فرسوده اتاق فروخته است.